ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp

จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คประตูห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงท่อประปาโดยวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านชวา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงดินลูกรังและวางท่อ ๔ จุด จากนานายเคน หันชัยเนาว์ ถึง นานายอุดร แสงปาก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอุดม ดอนอ่อนสา ถึง สถานีสูบน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุรศักดิ์ ศรีษะธร ถึง บ้านนายวิรัตน์ พรมวิภา หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุก จุดที่ ๒ นานายวรพจน์ ศรีภา ? นานางบัวล้อม ปิ่นสุข หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกหลังป่าสุสานถึงไร่นายประยูร เทศสิงห์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองบัวถึงฝายหนองบัว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนทางการเกษตร พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด(รายการกันเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อคอนกรีตลอดถนนลาดยางจุดข้างบ้านนายดวงจันทร์ ศรีสุข บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่องให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม เดือน กุมภาพันธ์ ?มีนาคม ๒๕๖๕ และนมกล่องปิดเทอม เดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย - เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเสริมคันคลองส่งน้ำบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิมถึงวัดป่าสุคโต หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายท่อคอนเวิร์สทางเข้าวัดสวนดอก หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อ คสล. ขยายผิวจราจร ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุปัน บุญสินชัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงโรงอาหารและรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมาน - อิงหลง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 3 ถึงแม่น้ำอิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมอิง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง