นาย ภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

สายตรงนายก
053 - 188059
คำแถลงนโยบาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ขอเชิญตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)