ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

📢📢 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  📝📚📒
        ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสันทรายงามจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลฯ ดำเนินการกรอกแบบประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS ได้… 📝📚📒 👉 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 👈
👇👇👇👇👇👇
🌐 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) : https://itas.nacc.go.th/go/eit/s60qwg
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์