1.1.1 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างเทศบาลตำบลสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็น 2 ส่วนคือ  สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์