นโยบายการบริหารงาน

กลยุทธการบริหารงานบุคคล

เป้าประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น

       การปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันทรายงาม  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  โดยก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการรวมทั้งการจัดหkเครื่องวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อสารสารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์ของบุคลากรในสังกัด

     พนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงามและพนักงานจ้าง  ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

เป้าประสงค์ของประชาชน

     เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสันทรายงาม

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์