อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง


อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 งานการเงินและบัญชี

 • งานรับผิดชอบงานพิมพ์ฎีกาของการคลัง

 • งานการรับเงินรายได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 • งานรับและตรวจสอบฎีกาตามงบประมาณและนอกงบประมาณจากสำนัก / กอง

 • งานตรวจสอบฎีกาหลังจากผู้บริหารลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  มาตรวจสอบพร้อมจัดเตรียมเอกสารในการจ่ายเงิน

 • งานรับผิดชอบการโอนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล      เข้าธนาคาร

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี

 • งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน

 • งานจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ และทะเบียนรายจ่ายนอกงบประมาณ 

 • งานรับผิดชอบในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • งานจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่ รายงานเงินสะสม รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี

 • งานบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  e-Laas

 • งานตรวจสอบฎีกาที่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้

 • งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภท

 • งานจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประเมินภาษี  ประชุมจัดทำรายงานการประชุม  เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษี

 • จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • จัดทำทะเบียนคุม การรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน

 • บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas

 • จัดเก็บรายได้และตรวจสอบภาษีประจำเดือน พร้อมทั้งรายงานลูกหนี้ค้างชำระ

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  • งานดำเนินการจัดซื้อจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ

  • งานแต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจสอบพัสดุ

  • งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP

  • งานบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas

  • งานตรวจสอบ และจัดทำการถอนคืนหลักประกันสัญญา หลักประกันซอง เมื่อถึงกำหนดจ่ายคืน

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • งานสำรวจข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

 • ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี

 • คัดลอกข้อมูลที่ดิน

 • ดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมงบประมาณ

 • งานควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานระเบียบการคลัง

 • งานควบคุมตรวจสอบดำเนินการต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลังเทศบาล และพิจารณาวางหลักเกณฑ์      ปรับปรุงวิธีการคลังของเทศบาล 

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้ามไปยังทูลบาร์