อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่าง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่าง


อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

 งานงานควบคุมการก่อสร้าง

 • งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างต่างๆ

 • งานขออนุญาตก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง

 • งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบ ประมาณราคา

 • งานออกแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

 • งานประเมินราคาก่อสร้าง งานสำรวจ  

 • งานให้บริการข้อมูลด้านช่างต่าง ๆ

 • งานดูแลและซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

 • งานตรวจสอบควบคุม ดูแลเปิด- ปิด สถานีสูบน้ำ

 • งานตรวจสอบ  วัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ  แพสูบน้ำระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างของสถานีสูบน้ำ   

 • งานประสานงานร่วมกับกลุ่มและสหกรณ์ผู้ใช้น้ำก่อนฤดูการเพาะปลูก ในการกำหนดเงื่อนไขของกลุ่มสหกรณ์ ดำเนินการสูบน้ำให้กับกลุ่มหรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

  • งานธุรการ งานสารบรรณ

  • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของกองช่าง

  • งานพัสดุ

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้ามไปยังทูลบาร์