อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล


อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

 งานบริหารทั่วไปและงานธุการ

 • งานบริหารงานทั่วไป

 • งานธุรการ สรรบรรณ และนำเสนอปลัดเทศบาลปละผู้บริหาร

 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบกลาง (เฉพาะเงินสำรองจ่าย) ตามแผนงานบริหารทั่วไป

 • งานสนับสนุนและตัดเตรียมการเลือกตั้ง

 • งานจัดเตรียมการประชุมต่างๆ

 • งานกิจการสภา

 • งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน

 • งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม

 • งานขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณต่างๆ

 • งานพัสดุจัดซื้อ / จัดจ้างของสำนักปลัดเทศบาล

 • งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร และระบบสารสนเทศ

 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินการ และงบกลาง (เฉพาะรายจ่ายตามข้อผูกพัน) 

 • งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาาธารณภัย

 • งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับสาธารณภัยต่างๆ

 • งานกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ

 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย

 • งานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

 • งานรับผิดชอบควบคุมดูแลรถยนต์ รถบรรทุก

 • งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่

 • งานควบคุม ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ          และพนักงานจ้าง

 • งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 • งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ                         และพนักงานจ้าง

 • งานทะเบียนประวัติ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 • งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม

 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบบุคลากร และงบกลาง (เฉพาะเงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน

 • งานพัฒนาชุมชน

 • งานพัฒนาชุมชน

 • งานสังคมสงเคราะห์

 • งานสวัสดิการชุมชน

 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง และฎีกาเบิกจ่ายเงินตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

 • งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสาธารณสุข

 • งานสาธารณสุข

 • งานป้องกันและควบคุมโรค

 • งานฎีกาเบิกจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน

 • งานดูแล บำรุง รักษาความสะอาดบริเวณสำนักงาน

 • งานดูแลเปิด - ปิดสำนักงานเทศบาล

 • งานจัดเตรียมสถานที่ งานบริการทั่วไป

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 •  
ข้ามไปยังทูลบาร์