อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา


อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

 • งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก งานบริหารการศึกษา งานวิชาการ งานการกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการศึกษา

 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ตามแผนงานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

 • งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับเด็ก  

 • งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ  กฎ  ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองการศึกษา

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

 • งานกิจกรรม จัดทำส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 • งานกิจกรรมตามจารีตประเพณีต่าง

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายงาม

  • งานกิจกรรม จัดทำส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้ามไปยังทูลบาร์