สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สภาพทั่วไป

 • ที่ตั้งตำบลสันทรายงาม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำภอเทิงไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังต่อไปนี้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลต้า อำเภอขุนตาล , ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอเทิง , ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลงิ้ว อำเภอเทิง  , ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเวียง  อำเภอเทิง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลสันทรายงาม เป็นพื้นที่ราบต่ำโดยมีแหล่งน้ำล้อมรอบซึ่งทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีแม่น้ำอิง  ทิศตะวันตกและทิศเหนือซึ่งเหมาะสำหรับทำนาและทำไร่   มีคลองควั๊ะ เส้นทางการคมนาคมตามถนน รพช. ชร. 3039 (บ้านตั้งข้าว – บ้านหนองเสา) และถนนรพช. ชร. 11039   (บ้านหนองเสา – บ้านตั้งข้าว)   เป็นเส้นทางสายหลัก   แหล่งน้ำสำคัญได้แก่   หนองแช่ฟาก , หนองชุมแสง , หนองบัว , แม่น้ำร่องคั๊วะ ,  แม่น้ำอิง ห้วยเคียนและคลองส่งน้ำชลประทานที่ใช้ในการเกษตร

จำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านสันทรายมูล

334

352

686

นายสนั่น นาเมืองรักษ์

188

2

บ้านสันทรายงาม

432

419

851

นายสุระศักดิ์  ศรีษะธร

313

3

บ้านชวา

467

469

936

นายทองอินทร์ สารจันทร์

290

4

บ้านหนองสามัคคี

120

116

236

นายคมศักดิ์  พูลเพิ่ม

69

5

บ้านหนองบัว

217

209

426

นายแดง  อัศวภูมิ

161

6

บ้านสันทรายทอง

301

318

619

นายสว่าง เรืองบุญ

164

7

บ้านใหม่สันทราย

235

210

445

นายบุญถม  แสงอ่อน

135

รวม

2,106

2,093

4,199

 

1,320

การปกครอง

ตำบลสันทรายงาม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1  บ้านสันทรายมูล
 • หมู่ที่ 2  บ้านสันทรายงาม
 • หมู่ที่ 3  บ้านชวา
 • หมู่ที่ 4  บ้านหนองสามัคคี
 • หมู่ที่ 5  บ้านหนองบัว
 • หมู่ที่ 6  บ้านสันทรายทอง
 • หมู่ที่ 7  บ้านใหม่สันทราย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์