โครงสร้างหน่วยงาน

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

 

 

ฝ่ายบริหาร

       →  นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม
       →  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม
       →  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม
       →  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม
      →  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

 

การแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันทรายงาม

       →     สำนักปลัดเทศบาล
       →     กองคลัง
       →     กองช่าง
       →    กองการศึกษา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

       →   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายงาม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์