กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางทุติยา โอบอ้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอริสรา ทาแกง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ เชียงตุง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุษบา นาเมืองรักษ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรพนา ดู่อุ๊ด

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิการ์ คำทา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสายทอง สุภี

ผู้ดูแลเด็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์