กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางทุติยา โอบอ้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (063-2423479)

นางอริสรา ทาแกง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (081-7469056)

นางพรพนา ดู่อุ๊ด

ครูผู้ดูแลเด็ก (081-0308438)

นางกนกวรรณ เชียงตุง

ครูผู้ดูแลเด็ก (089-4527637)

นางบุษบา นาเมืองรักษ์

ครูผู้ดูแลเด็ก (090-4710019)

นางสาวกรรณิการ์ คำทา

ผู้ดูแลเด็ก (089-7596378)

นางสายทอง สุภี

ผู้ดูแลเด็ก (086-9246814)

ข้ามไปยังทูลบาร์