กองคลัง

นางธารกมล เชื้อสุริยา

ผู้อำนวยการกองคลัง (095-4527315)

นางสาวกัลยา ขัติยะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (082-3893361)

นางสาวโชติกา แสงสุข

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (083-7667050)

นางดุษดี หลีสัน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (089-6312939)

นางสาวสิริมาพร หนูจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (087-1833499)

นายปลอดภัย ใจฟู

พนักงานจ้างเหมาบริการ (091-3029831)

นางสาวจรรยพร มหาวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ข้ามไปยังทูลบาร์