กองคลัง

นางธารกมล เชื้อสุริยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกัลยา ขัติยะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวโชติกา แสงสุข

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางดุษดี หลีสัน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสิริมาพร หนูจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายชนทกานต์ ยาวิชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเพ็ญศรี พานตะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ข้ามไปยังทูลบาร์