กองช่าง

นายชวลิต รูปกลม

ผู้อำนวยการกองช่าง (081-8824400)

นายเอกพล กันวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (097-9966922)

นายศราวุธ ผางคำ

พนักงานประสานงานชนบท (087-1841077)

นายอดิศักดิ์ กันติ๊บ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (087-5443524)

นายเอนก ร่วมชาติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (099-4893058)

ข้ามไปยังทูลบาร์