สมาชิกสภา

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม

ประธานสภาเทศบาล

นายชัยชาญ ไกรอ่ำ

รองประธานสภาเทศบาล

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

เลขานุการสภาเทศบาล

นางสมนึก อาสนาทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนันต์ พิทักษา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายผดุง เป็งมา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายแปลง สลับแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยชาญ ไกรอ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประดิษฐ์ กัญญาวุฒิ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางกัญญารัตน์ ประทุมรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางคำพร พิผ่วนนนอก

สมาชิกสภาเทศบาล

ข้ามไปยังทูลบาร์