สมาชิกสภา

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม

ประธานสภาเทศบาล (062-3977645)

นายชัยชาญ ไกรอ่ำ

รองประธานสภาเทศบาล (082-8686990)

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

เลขานุการสภาเทศบาล (064-7823658)

นางสมนึก อาสนาทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล (089-5618413)

นายอนันต์ พิทักษา

สมาชิกสภาเทศบาล (081-9501788)

นายผดุง เป็งมา

สมาชิกสภาเทศบาล (082-6928946)

นายแปลง สลับแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล (062-3082426)

นายเชิดชัย ไกรอ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล (093-1355294)

นายประดิษฐ์ กัญญาวุฒิ

สมาชิกสภาเทศบาล (090-7521921)

นางกัญญารัตน์ ประทุมรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล (084-6160488)

นางคำพร พิผ่วนนนอก

สมาชิกสภาเทศบาล (083-3201778)

ข้ามไปยังทูลบาร์