สำนักปลัด

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (064-7823658)

--

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจริยา เกณฑ์ทา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (091-8598474)

นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฏฐ์

นิติกรปฏิบัติการ (081-6954293)

นางปาณิศา ขัดแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (086-7313033)

นางฐานิตา ศรีชัยจันทร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (086-3362098)

จ่าเอกณัฐวุฒิ จันทะขิน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน (098-4849825)

นายเกียรติศักดิ์ พรมวงค์

พนักงานขับรถยนต์ (089-5592731)

นางลลิตา ศรีภักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (086-4068117)

นายดนัยวัฒน์ วงษ์นาขัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชญตว์ อาวรรณา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (089-7569727)

นางสาวกรรณิการ์ วิละแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ (086-3123218)

นางสาวนฤมล หันประดิษฐ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (093-9900878)

นายประใจ สัตนาโค

คนสวน (091-7405872)

นางวิไล แก้วมหานิล

พนักงานจ้างเหมาบริการ (062-2576442)

ข้ามไปยังทูลบาร์