สำนักปลัด

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุนันทา อำไธสง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจริยา เกณฑ์ทา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฏฐ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางปาณิศา ขัดแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกณัฐวุฒิ จันทะขิน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางคุนัญญา เมรินทร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางลลิตา ศรีภักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกียรติศักดิ์ พรมวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายชญตว์ อาวรรณา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประใจ สัตนาโค

คนสวน

นางสาวกรรณิการ์ วิละแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางวิไล แก้วมหานิล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ข้ามไปยังทูลบาร์