สำนักปลัด

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุนันทา อำไธสง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจริยา เกณฑ์ทา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฏฐ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางปาณิศา ขัดแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกณัฐวุฒิ จันทะขิน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางฐานิตา ศรีชัยจันทร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางลลิตา ศรีภักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกียรติศักดิ์ พรมวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายชญตว์ อาวรรณา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวัลลภ เดินเร็ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกรรณิการ์ วิละแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางวิไล แก้วมหานิล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประใจ สัตนาโค

คนสวน

ข้ามไปยังทูลบาร์