หัวหน้าส่วนราชการ

จ.ส.ต.ทองสุข เหล่าประเสริฐ

ปลัดเทศบาล (088-4149249)

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (064-78223658)

นางธารกมล เชื้อสุริยา

ผู้อำนวยการกองคลัง (095-4527315)

นายชวลิต รูปกลม

ผู้อำนวยการกองช่าง (081-8824400)

นางทุติยา สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (063-2423479)
ข้ามไปยังทูลบาร์