หัวหน้าส่วนราชการ

จ.ส.ต.ทองสุข เหล่าประเสริฐ

ปลัดเทศบาล

นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางธารกมล เชื้อสุริยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชวลิต รูปกลม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางทุติยา สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข้ามไปยังทูลบาร์