ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


รับสมัครและคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาล

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์