ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563

🎉🎉  ขอเชิญชวนผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลสันทรายงาม และที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทรายงาม หรือสอบถามเพิ่มเติม 053-188059

👉 หลักฐานที่ต้องเตรียม 👈
– บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
– ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด (ธนาคารกรุงไทย / ธกส.)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์