โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2563

🏡📝 “หมู่บ้านสะอาด บริหารจัดการดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ♻☘🏡

♻☘🏡 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2563 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ♻☘🏡

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์