ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับคำแปลญัตติและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564