ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนานายวัน มลานวล (ต่อจากจุดเดิม) บ้านหนองสามัคคี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักถนนสายนอกเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายนานางวันดี สายกูด ถึงนานายบุญทัน อาวรรณา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายข้างโรงเรียนบ้านสันทรายมูล ถึง ร่องคั๊วะ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนฝายน้อยเลียบคลองร่องคั๊วะทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานายเลียบ บูรณพล หมู่ที่ ๖ บ้านสันทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักถนนสายนอกเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายนานางวันดี สายกูด ถึงนานายบุญทัน อาวรรณา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายข้างโรงเรียนบ้านสันทรายมูลถึงร่องคั๊วะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนฝายน้อยเลียบคลองร่องคั๊วะทิศตะวันออก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงอาหารและรางรินน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด.ตำบลสันทรายงาม เดือน มี.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกหนองแซ่ฟาก บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายถนนสายนอกรอบหมู่บ้านเลียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.นานายเลียบ บูรณพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบออกแบบโครงการจำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๗๑๐๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถยนต์(ตู้) ทะเบียน นข ๘๑๐๔ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายนานางสาวนุจรินทร์ บุญทองโท หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอาคารกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ ๒ ถึง ๓ ต่อจากจุดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 e-bidding

จ้างลงดินลูกรังสายนานายเคน หันชัยเนาว์ ถึงนานายอุดร แสงปาก (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงดินลูกรังหนองแซ่ฟากทางทิศใต้ (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังถนนสายนานายบุญหนัก สีโม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงดินลูกรังจากบ้านน้อยวังเสือถึงวัดวังแฮด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๔ จากบ้านนายทองสันต์ หันชัยเนาว์ ถึง ซอย ๖ หน้าบ้านนางลำพอง อนุมาศ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านชวา ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเครื่องบวงสรวงพญาแถน ใช้ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อบั้งไฟสำหรับจุดเปิดงานตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงดินลูกรังหนองแซ่ฟากทางทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๖ และทำท่อลอดข้ามถนน หมู่ที่ ๓ บ้านชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมเล็กเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง

จ้างลงหินคลุกถนนสายข้างโรงงานไทหวั้ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ โครงการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ

จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อทะบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายวิทยา ถึง บ้านนางมาลี ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขต ทต.สันทรายงามระหว่างเดือน ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างสะพานคนเดิน คสล. บริเวณฝานนานายเต็ม ร่วมสุข หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเหมืองกลางทิศตะวันตก บ้านชวา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 e-bidding

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับ ศพด.ตำบลสันทรายงาม ประจำเดือน ธ.ค. 2565

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2566 2565

จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากนานายคำรณ-นานายวี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 e-bidding

จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง(ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบและควบคุมงานออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นเหมืองกลางทิศตะวันตก บ้านชวา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองแรด หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 e-bidding

จ้างต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผงเคมีแห้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการขุดลอกหนองแรด บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากจุดเดิมข้างโรงเรียนบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานายวัน มลานวล ถึงลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรุ่งทิวาคาร์แคร์ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม เดือน ก.ค. ถึง ต.ค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คประตูห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงท่อประปาโดยวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านชวา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงดินลูกรังและวางท่อ ๔ จุด จากนานายเคน หันชัยเนาว์ ถึง นานายอุดร แสงปาก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอุดม ดอนอ่อนสา ถึง สถานีสูบน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุรศักดิ์ ศรีษะธร ถึง บ้านนายวิรัตน์ พรมวิภา หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุก จุดที่ ๒ นานายวรพจน์ ศรีภา ? นานางบัวล้อม ปิ่นสุข หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกหลังป่าสุสานถึงไร่นายประยูร เทศสิงห์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลงหินคลุกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองบัวถึงฝายหนองบัว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนทางการเกษตร พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด(รายการกันเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อคอนกรีตลอดถนนลาดยางจุดข้างบ้านนายดวงจันทร์ ศรีสุข บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่องให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม เดือน กุมภาพันธ์ ?มีนาคม ๒๕๖๕ และนมกล่องปิดเทอม เดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย - เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเสริมคันคลองส่งน้ำบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิมถึงวัดป่าสุคโต หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายท่อคอนเวิร์สทางเข้าวัดสวนดอก หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อ คสล. ขยายผิวจราจร ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุปัน บุญสินชัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงโรงอาหารและรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมาน - อิงหลง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 3 ถึงแม่น้ำอิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมอิง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น