การส่งเสริมความโปร่งใสและจริยธรรมในหน่วยงาน
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม
  - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลสันทรายงาม   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มาตรการการตรรวจสอบการใช้ดุจพินิจ   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มาตรการการป้องกันการับสินบน   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน