การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   - แบบประเมินการเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ   - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม
  - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาราชการแทน ปลัดเทสบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล