การจัดการองค์ความรู้ (KM)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล ประเภทวิชาการ
  - นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   - นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)   - นักวิเคราะห์นโบายและแผน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)   - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   - นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   - นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   - นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   - แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   - นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - วิศวกรโยธา   - สถาปนิก   - นักผังเมือง   - วิศวกรเครื่องกล   - วิศวกรไฟฟ้า   - วิศวกรสุขาภิบาล   - นักจัดการงานช่าง   - นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-นำนาญการพิเศษ)   - นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการเพิเศษ)   - นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล ประเภททั่วไป
  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานสัตวบาล   - เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์   - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - พยาบาลเทคนิค   - เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู   - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - โภชนาการ   - เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์   - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   - เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   - สัตวแพทย์   - นายช่างโยธา   - นายช่างเขียนแบบ   - นายช่างสำรวจ   - นายช่างผังเมือง   - นายช่างเครื่องกล   - นายช่างไฟฟ้า   - เจ้าพนักงานประปา   - นายช่างศิลป์   - นายช่างภาพ   - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานศูนย์เยาชน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)   - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น