การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - การวางแผนกำลังคน   - การพัฒนาบุคลากร   - การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   - การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน   - การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   - รายงานการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564   - การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   - รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   - รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)   - แบบประเมินการเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559   - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563   - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2565   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   - ประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563   - ประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)   - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2544)   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปี 2566   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2566   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2547)   - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค.2559)   - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนกงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาายของพนักงานเทศบาาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม
  - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาราชการแทน ปลัดเทสบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   - คำสั่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีจ้างใหม่)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น