ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถานะ : เสร็จสิ้น
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
...ด้วยงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้รับหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งว่า บริษัทไทย หวั้ง อโกรโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประกอบกิจการโรงงานลำไยอบแห้งมีใบอนุญาต แต่มีการลักลอบซื้อขายยางพาราดิบ นำมาพักรอเพื่อส่งขายต่ออีกที ในการรับซื้อยางพาราทำให้เกิดมลพิษส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนที่อาศยอยู่ใกล้ โรงงานได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของยางพาราดิบ ขอให้เทศบาลตำบลสันทรายงามตรวจสอบการรับซื้อยางพารา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลในพื้นที่ฯ และไม่ได้รับความเห็นชอบในการทำประชาวิจารณ์ตอนขอใบอนุญาตก่อตั้งโรงงาน ...เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ให้คำแนะนำต่อการดำเนินการ โดยให้เทศบาลดำเนินการทำหนังสือแจ้งตักเตือนไปยังโรงงาน เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หากฝ่าฝืนประกอบกิจการโดยไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง เทศบาลสามารถดำเนินการตามบทลงโทษที่กำหนดใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามกระบวนการให้ครบถ้วนป้องกันการร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการอันจะร้องเรียนการดำเนินการของเทศบาลต่อไป ...งานนิติการ ได้ทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการต่อผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหนังสือแจ้งผู้จัดการบริษัท ไทย หวั้ง อโกรโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และดำเนินการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนางสาวชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฏฐ์ นิติกรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นร่วมกับ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม พบว่า โรงงานมีการรับ ซื้อขาย ยางพารา (ยางเครป) โดยไม่ได้ขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้แจ้งให้ผู้จัดการบริษัท ไทย หวั้ง อโกรโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หยุดการประกอบกิจการรับซื้อยางพารา (ยางเครป) ก่อนตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางและคำแนะนำในการยุติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว ...วันที่ 14 กันยายน 2565 งานนิติการแจ้งผลการดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานให้แก่ผู้ร้องทุกข์ทราบ แต่เนื่องด้วยผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ระบุ ชื่อ-สกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ จึงไม่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ร้องทุกข์ได้ทราบโดยตรง จึงขอแจ้งผลการดำเนินการผ่านช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของทางเทศบาลตำบลสันทรายงามให้ผู้ร้องทุกข์ได้ทราบ....

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น