ITA
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  - ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   - ข้อ 01 โครงสร้าง   - ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร   - ข้อ 03 อำนาจหน้าที่   - ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   - ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ   - ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์   - ข้อ 08 Q & A   - ข้อ 09 Social Networks   - ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน   - ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี   - ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   - ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   - ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   - ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   - ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - ข้อ 17 E – Service   - ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   - ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ   - ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   - ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   - ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล   - ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   - ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   - ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   - ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  - ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   - ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   - ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น