ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

ด้วย เทศบาลตำบลสันทรายงาม มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการ เรื่อง ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการดำเนินงานขององค์กรฯ เพื่อให้บุคคลากรในเทศบาลตำบลสันทรายงามทุกคน มีจิตสำนึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการนำมาประยุกต์ใช้กับแผนดำเนินกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน ในหน่วยงาน อีกทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                   แนวทางในการดำเนินงานมีดังนี้

                   ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

                   ๒. สร้างจิตสำนึกให้บุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

                   ๓. สร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้มีพื้นที่สีเขียว และเอื้อต่อการทำงาน

                   ๔. กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   ๕. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                   ๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดสิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง  

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                           

ประกาศ  ณ วันที่   ๓   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น