ข่าวประชาสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน ๑ อัตรา)

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

---------------------------------------------

                          ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน   ๑   ตำแหน่ง   

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก.  จำนวน   ๑    อัตรา

                          ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๖ การย้าย และหมวด ๗ การโอน จึงประกาศให้พนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างและมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.ท.จ. กำหนด ที่ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

๑) คำร้องขอโอน (ย้าย)

๒) สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บริหารต้นสังกัด

๔) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

๕) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                           โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๘ ๘๐๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น