งานสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม
  - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับคำแปลญัตติและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม 1. สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป   - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น