นาย ภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

สายตรงนายก
053 - 188059
คำแถลงนโยบาย
การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลสันทรายงาม

นายภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

นายเคน พลรักษา

( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี )

นางทองยุ่น สมนาเมือง

( รองนายกเทศมนตรี )

นายสุกิจ เขื่อนแก้ว

( รองนายกเทศมนตรี )

นายสมพงษ์ โฉมไธสง

( เลขานุการนายกเทศมนตรี )

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์..ขอความร่วมมือร้านค้าขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม จัดให้มีจุดทิ้งขยะร้านค้าของผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าและความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสันทรายงาม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันทรายงามออกเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ขอเชิญตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย